Bài Dự Thi Tìm Hiểu Giá Trị Văn Hóa Lịch Sử Đồng Nai 2015, Hội Thi Tìm Hiểu Giá Trị Văn Hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (159.06 KB, 7 trang )

Đang xem: Bài dự thi tìm hiểu giá trị văn hóa lịch sử đồng nai 2015

gmail.com Phần câu hỏi: Câu 1: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội? Hãy nêu mục tiêu tổng quát qua các kỳ Đại hội?Câu 2: Chủ trương nào trong các kỳ Đại hội được bạn tâm đắc nhất, vì sao? (bài viết không quá 2.000 từ).Câu 3: Cảm nhận của bạn về lĩnh vực giáo dục – đào tạo nói chung và về trường hoặc chuyên ngành nơi bạn đang học tập nói riêng. Phần câu trả lời: Câu 1: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã trải qua 9 kỳ Đại hội. Mục tiêu tổng quát qua các kỳ Đại hội:* Đại hội Đảng bộ lần I: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện (nông, lâm, ngư nghiệp), từng bước xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh nông – công nghiệp giàu mạnh; cải tiến công tác phân phối lưu thông; hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh; đẩy mạnh cải tạo đối với nông nghiệp; phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, từng bước xây dựng
nền văn hoá mới, con người mới, quét sạch tàn dư văn hoá nô dịch, thực dân mới; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; Nắm vững và không ngừng củng cố hệ Trang 01thống chuyên chính vô sản, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, phát huy hiệu lực của chính quyền; tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng (cách mạng về quan hệ sản xuất, khoa học kỹ thuật và tư tưởng văn hoá, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt).* Đại hội Đảng bộ lần II: Ra sức ổn định và đảm bảo đời sống nhân dân, đảm bảo cho mọi người có công ăn việc làm; Làm tròn nghĩa vụ với tiền tuyến lớn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới; Tăng cường quốc phòng và an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc, kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu hành động phá rối, bọa loạn, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống; Hoàn thành cơ bản công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các ngành công, nông, thương, lâm, ngư nghiệp, phát triển sản xuất, phục vụ đời sống, tăng thu nhập cho nhân dân; Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phát huy các thế mạnh của địa phương, đáp ứng yêu cầu trước mắt đồng thời chuẩn bị cho những năm tới. Ưu tiên phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chế biến lương thực, thực phẩm; Ra sức xây dựng cơ sở gắn liền với xây dựng cấp huyện, kiện toàn cấp tỉnh, đảm bảo phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, quần chúng làm chủ tập thể, cải tiến một bước về quản lý và tổ chức kinh tế, quản lý đời sống nhân dân, chống mọi biểu hiện tham ô, móc ngoặc, cửa quyền.* Đại hội Đảng bộ lần III: Đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất, dần dần ổn định, tiến lên cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; Tiếp tục xây dựng có trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao hiệu quả của vốn đầu tư; Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, không ngừng củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất; Phấn đấu nâng cao chất lượng và phát triển phong trào văn hóa xã hội; Thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng về mọi mặt và không ngừng tăng cường quốc phòng toàn dân, ra sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với sự nghiệp cách mạng cả nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế được giao; Tiếp tục củng cố hệ thống chuyên chính vô sản.* Đại hội Đảng bộ lần IV: Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tỉnh Đồng Nai theo cơ
cấu công – nông nghiệp hợp lý; phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, lương thực là trọng tâm theo hướng đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phát huy các mũi nhọn: Công nghiệp chế biến, nông sản xuất khẩu và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, giải quyết tích cực có hiệu quả thiết thực ba chương trình lớn về lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu và hàng xuất khẩu. Tiếp tục nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và củng cố quan hệ sản xuất mới; xây dựng cơ chế quản lý mới, nhất là quản lý kinh tế mới, phát huy quyền chủ động sản xuất, kinh doanh ở cơ sở, xây dựng Đảng bộ vững mạnh mọi mặt.* Đại hội Đảng bộ lần V: Ổn định và phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, mở rộng kinh tế đối ngoại và khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam; Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, ổn định đời sống vật chất Trang 02và tinh thần cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới, từng bước giải quyết lao động, giảm tỷ lệ tăng dân số đến năm 1995 xuống dưới 2%; Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng xã hội; Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự trị an toàn xã hội, thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình chính trị trong tỉnh.* Đại hội Đảng bộ lần VI: Giữ gìn và tăng cường ổn định chính trị; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách; khai thác và tận dụng mọi nguồn lực cho yêu cầu đầu tư phát triển kinh tế – xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh công nghiệp phát triển, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp – dịch vụ với mức tăng trưởng cao, liên tục, bền vững để đến năm 2000 hình thành cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp. Bảo đảm hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế liên tục, vững chắc với giải quyết các vấn đề văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, nâng dần mức sống vật chất, tinh thần của nhân dân; góp phần cùng cả nước thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển một cách toàn diện và đồng bộ, tạo tiền đề cơ bản
cho bước phát triển cao hơn trong những năm đầu thế kỷ XXI. * Đại hội Đảng bộ lần VII: Tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, giữ vững ổn định chính trị, phát huy tối đa mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, góp phần tích cực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung sức phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, lợi thế ở địa phương; ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, tạo nền tảng để đến năm 2010 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất – tinh thần của nhân dân với thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái. Phấn đấu đến năm 2010, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng hơn 2 lần so với năm 2000, với cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, làm giảm đáng kể tình trạng chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.* Đại hội Đảng bộ lần VIII: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.* Đại hội Đảng bộ lần IX: Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt và đồng bộ các chính Trang 03sách an sinh xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa – hiện đại hóa vào năm 2015.Câu 2: Chủ trương xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa – hiện đại hóa vào năm 2015 được tôi tâm đắc nhất, vì lí do cơ bản sau: Chủ trương này đã cho thấy rằng tỉnh
Đồng Nai đã và đang dần tiến tới, và sẽ bắt kịp nhịp độ phát triển của cả nước vào năm 2015. Chúng ta đã biết giữ gìn, tận dụng những thứ mà chính chúng ta gây dựng nên trong những năm vừa qua và từng bước đẩy mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Từ cái gốc là tỉnh cơ bản vào năm 2015, tỉnh nhà sẽ sánh vai với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… trở thành những tỉnh – thành phố trọng điểm của cả nước trong việc hội nhập với khu vực và thế giới, làm rạng danh Việt Nam ta trên bản đồ thế giới. Câu 3: Cảm nhận về lĩnh vực giáo dục – đào tạo nói chung và về trường nơi tôi đang học nói riêng: “Giáo dục Việt Nam đang Trang 04“khủng hoảng” ?” – Đó là đề tài đang được Chính phủ và người dân bàn luận một cách sôi nổi và nghiêm túc gần đây. Trong vài năm qua, Việt Nam đã thực hiện hàng loạt cải cách, thay đổi trong giáo dục từ bậc tiểu học trải tới bậc đại học và sau đại học, nhưng những cải cách đó hiệu quả tới đâu? Trong cuộc phỏng vấn với BBC Việt Ngữ hồi tháng 6/2015 nhân dịp nhóm Đối thoại giáo dục gồm các nhà khoa học trẻ và tâm huyết với ngành giáo dục do giáo sư Ngô Bảo Châu đưa ra khuyến nghị đại học Việt Nam tới giới lãnh đạo ngành, giáo sư Nguyễn Khắc Mai, cho rằng giáo dục Việt Nam đang ở trong tình trạng khủng hoảng về đường lối, triết lý giáo dục, kéo theo khủng hoảng về phương thức và quản lý tổ chức giáo dục.
Hiện nay, tình trạng phụ huynh và học sinh chạy theo điểm số ngày càng gia tăng. Phụ huynh chạy hết chỗ này đến chỗ khác để “chạy điểm” cho con, chỉ để…không phải mất mặt trước bạn bè hàng xóm, nên chăng? Không nên, quả thật không nên chút nào! Điều đó dẫn đến hang loạt hệ lụy sau này: Học sinh cứ ỷ lại có bố mẹ “chạy điểm” rồi bỏ bê việc học, từ đó có nhiều thời gian rảnh hơn để sa lầy vào những tiệm Internet, những quán bài bạc, rồi uống bia, uống rượu, dễ, à không, chắc chắn sẽ trở thành những con nghiện của các tệ nạn xã hội ấy. Cuối cùng là đất nước Việt Nam đang trong xu thế phát triển hội nhập thế giới sẽ bị chững lại, dần dần sẽ tụt hậu so với bạn bè quốc tế, cũng giống như môn bơi, nếu ta dừng lại sẽ bị người khác vượt qua và bỏ xa chúng ta một khoảng rất xa! Tương lai đất nước sẽ không đi lên mà sẽ quay ngược về quá khứ của hàng nghìn năm trước, trở về thời kỳ đồ đá mà thôi! Chưa kể, tình trạng giáo viên ở các bậc học thường bắt học sinh phải đi học thêm, nếu không thì sẽ bị điểm kém, hay nói cách khác: bị “đì”!? Việc đi học thêm là tự nguyện chứ không giáo viên không được bắt buộc học sinh. Chúng ta phải dừng ngay lại hiện tượng đó, vì một ngày mai tươi sáng của đất nước, cần phải nghiêm chỉnh nhìn nhận những sai sót trong lĩnh vực dạy và học, hạn chế tình trạng giáo viên bắt học sinh đi học thêm, hay cha mẹ “chạy điểm” cho con cái. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn về mặt tích cực của giáo dục chứ đừng nên chỉ nhìn về những mặt tiêu cực của nó. Vì sao “chủ đề giáo dục luôn là chủ đề hot”? Vì sao người dân Việt ai ai cũng sẵn sàng bàn luận về giáo dục? Bởi vì người Việt rất coi trọng việc học và giáo dục luôn được xã hội quan tâm. Không quan tâm thì làm sao người ta lại giành nhiều thời gian để đọc, để gõ các bình luận về giáo dục? Đó thật sự là một điều đáng mừng và đáng hoan nghênh về tinh thần trọng giáo dục của người Việt. Một thực tế nữa, bạn sẽ thấy giáo dục của chúng ta gần như thay đổi liên tục, chữ “cải cách” đã đi liền với giáo dục Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, mỗi năm lại có một quy chế mới ra đời. Nó khiến chúng ta hoang mang về một nền giáo dục không ổn định. Trang 05
Nhưng có bao giờ bạn nghĩ giáo dục cần những sự thay đổi như thế? Kiến thức, công nghệ của thế giới thay đổi đến chóng mặt vậythì giáo dục cũng cần thay đổi để phù hợp hơn, để bắt kịp với nhu cầu thời đại. Không riêng gì Việt Nam mà giáo dục trên khắp thế giới vẫn đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Một cái mới ra đời luôn có những xung đột với cái cũ và đặc biệt là xung đột với ý niệm cũ, tư duy cũ của con người, của xã hội, vì vậy việc những thay đổi trong giáo dục bị mọi người chê trách cũng có thể hiểu được phần nào. Nhiều người nói rằng “vấn đề là các thay đổi của giáo dục Việt Nam là “cải lùi” chứ không phải “cải tiến” nên mới bị chửi”. Đúng, giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập, tôi cũng thấy vậy, nhưng tôi nghĩ chính vì còn những bất cập ấy nên chúng ta lại càng cần thay đổi, cần thể nghiệm để tìm ra giải pháp tốt nhất. Một điều mới đôi khi trong ý nghĩ là hoàn hảo nhưng đi vào thực tế mới phát sinh nhiều vấn đề và cần điều chỉnh dần cho phù hợp. Xem xét một cách công bằng, tôi thấy trong những năm qua, giáo dục Việt nam cũng đã có những cải cách tích cực, có những quy chế khi mới đưa ra bị bác bỏ bị chê trách nhưng dần dần đã được điều chỉnh và cho thấy đó là một thay đổi hợp lý. Đơn cử như việc bỏ các kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, trung học hay việc thay đổi cách ra đề mở môn Văn, Lẽ đời cái xấu được nhớ lâu hơn cái tốt. Phải chăng tư duy “thích phê phán hơn thừa nhận” đã khiến chúng ta mất đi những cái nhìn tích cực về nền giáo dục Việt Nam? Nếu không có những điều tốt, những ưu điểm thì làm sao giáo dục Việt Nam vẫn sản sinh ra rất nhiều người giỏi, người tài ? Bạn sẽ thấy học sinh, sinh viên Việt Nam được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao về trình độ, khả năng tiếp thu cái mới cũng như tinh thần hiếu học. Các đoàn học sinh Việt Nam khi tham gia các đấu trường quốc tế cũng giành “vàng”, giành “bạc” không thua kém ai, thậm chí còn vượt cả một số nước được xem là có nền giáo dục tiên tiến, hiện đại. Đó là những thành tích chúng ta nên ghi nhận và tự hào về nền giáo dục Việt Nam. Một điều nữa, tôi thấy mọi người đang “hùng hổ”, “say sưa” chửi và chỉ trích các nhà quản lý giáo dục. Tôi cũng là người thụ hưởng nền giáo dục này, cũng
không biện minh cho các vị ấy bởi thực sự có nhiều cảii cách khiến cho chúng ta mệt mỏi. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, chúng ta hãy cảm thấy vui khi các nhà giáo dục Việt Nam vẫn đau đáu, vẫn không ngừng suy nghĩ và nỗ lực để đổi mới, để cải cách giáo dục nước nhà. Nếu như họ ngưng làm việc, ngưng suy nghĩ thì lúc đó họ mới thật sự đáng trách hơn. Khi chúng ta có cái nhìn cởi mở, tích cực hơn về nền giáo dục Việt Nam thì tôi mong bạn và tôi sẽ không chỉ chửi và chê bai một cách tiêu cực mà sẽ cùng nhau góp ý và đưa ra những giải pháp bằng cái tâm chân thành và mong muốn phát triển nền giáo dục nước nhà.Trang 06 Như vậy, với giáo dục nước nhà, chúng ta cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc hai mặt tích cực và tiêu cực. Ta cần phải phát huy những điểm mạnh trong nền giáo dục Việt Nam đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những nhược điểm có thể khiến đất nước ta “mất dấu” trên bản đồ thế giới về lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Trang 07

Xem thêm: Gìn Giữ Nét Văn Hóa Truyền Thống Gia Đình Việt Nam, Gia Đình Trong Truyền Thống Văn Hoá Việt Nam

Tài liệu liên quan

*

Tài liệu Đền Tuần Quán – nơi ghi dấu những giá trị văn hoá lịch sử doc 4 1 1

*

Giá trị văn hóa – lịch sữ đồng nai 2011 pdf 15 4 33

*

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh” Quý II – năm 2010 3 4 25

*

bài du thi tim hieu ngà năm văn hien 4 450 0

*

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lịch sử của lễ hội lồng tồng (xuống đồng) của người tày, xã lam sơn, huyện na rì, tỉnh bắc kạn 37 975 7

*

bài dự thi hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa lịch sử đồng nai 17 5 9

Xem thêm: Những Điều Khác Biệt Của Văn Hóa Phương Tây La Gì ? (Kỳ 1) Văn Hóa Phương Tây

*

những cảm nghĩ về giá trị văn hóa – lịch sử đền thờ nguyễn hữu cảnh ở cù lao phố, nay thuộc xã hiệp hòa, thành phố biên hòa, đồng nai 33 1 1

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

Bài Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay
Bài Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tính Nhân Sinh Của Văn Hóa Là Gì? Văn Hóa Là Gì
Tính Nhân Sinh Của Văn Hóa Là Gì? Văn Hóa Là Gì
Trang Phục Truyền Thống Việt Nam Tiếng Anh Về Tà Áo Dài Việt Nam
Trang Phục Truyền Thống Việt Nam Tiếng Anh Về Tà Áo Dài Việt Nam
Tìm Hiểu 3 Cấp Độ Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Vinamilk Có Những Điểm Gì Đặc Biệt?
Tìm Hiểu 3 Cấp Độ Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Vinamilk Có Những Điểm Gì Đặc Biệt?
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021

Categories