Bài Viết Tiếng Anh Về Lễ Hội Âm Nhạc, Lễ Hội Âm Nhạc Tiếng Anh Là Gì

Unit 9: Festivals Around The World – Những lễ hội trên thế giới – Skills 2 trang 33 Unit 9 Tiếng Anh 7 mới. Nghĩ về một lễ hội em đã tham gia và ghi chú về nó như bên dưới. Viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà em tham gia. Sử dụng những ghi chú bên trên.

Đang xem: Bài viết tiếng anh về lễ hội âm nhạc

1. Look at the pictures below. What kind of festivals do you think it is? Share your ideas with a partner. (Nhìn vào hình bên dưới. Em nghĩ đó là loại lễ hội gì? Chia sẻ ý kiến với bạn học)

*

Music festival (Lễ hội âm nhạc)

2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick (/) true (T) or false (F). Correct the false sentences. (Nghe Nick nói vể một lễ hội âm nhạc mà cậu ta tham gia. Chọn Đúng (T) hoặc Sai (F). Sửa những câu sai)

Click tại đây để nghe:

1. Đảo Wight là lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới. (F)

—► One of the most famous festivals in our country, not in the world.

Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở nước chúng tôi, không phải trên thế giới.

2. Khoảng 60 ngàn người đã tham gia lễ hội vào năm rồi. (T)

3. Nick và gia đình anh ấy đã ở một khách sạn gần khu cắm trại. (F)

—> They stayed in a tent. Họ ở trong lều.

4. Jon Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của Nick. (F)

—► He’s Nick’s dad’s favourite singer.

Ông ấy là cha của ca sĩ Nick yếu thích.

5. Ban nhạc của Jon Bon Jovi đã trình diễn gần 3 giờ(T)

Audio script:

Last summer holiday my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know about sixty thousand people went to the eventễ We didn’t stay at a hotel but put up a tent in the camp site. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by

many bands such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met Jon Bon Jovi! He’s my dad’s favourite singerễ He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to the Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a white.

3. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

1. When does the festival take place? (Khi nào lễ hội diễn ra?)

– It takes place every June. Nó diễn ra vào mỗi tháng 6.

2. What are The Killers and the Stone Roses? (The Killers và the Stone Roses là gì?)

– They are music bands. Họ là các ban nhạc.

3. How did Jon Bon Jovi interest the audience? (Jon Bon Jovi đã thu hút khán thính giả như thế nào?)

– He interested the audience with the hit songs.Quảng cáo

Ông ấy thu hút khán giả với những bài hít.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng

4. Where did Nick and his family also go? (Nick và gia đình anh ấy cũng đi đâu?)

– They also went to the Bohemian Woods.

Họ cùng đi đến khu rừng Bohemian.

5. What did they do there? (Họ làm gì ở đó?)

– They enjoyed a mix of good music from around the world. Họ thưởng thức tuyển tập âm nhạc hay từ khắp thế giới.

4. Think about a festival you attended. Make notes about it below. (Nghĩ về một lễ hội em đã tham gia và ghi chú về nó như bên dưới)

Name of festival – Tet Holiday Flower Festival (Lễ hội hoa xuân)

– What was the festival? (Lễ hội đó là gì?)

They display and decorate Nguyen Hue Street in HCMC with many flowers and lights.

Họ trưng bày và trang trí đường Nguyễn Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều hoa và đèn.

– Who celebrated it? (Ai tổ chức?)

Ho Chi Minh City People’s Committee. ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

– Where was it held? (Nó ở đâu?)

It’s in Nguyen Hue Street, District 1, HCMC.

Nó ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– How was it held? (Nó được tổ chức như thế nào?)

People decorate the Street with many kinds of flower for 1 week in Tet Holiday. People come there to enjoy the flowers and take pictures. Người ta trang trí đường Nguyễn Huệ với nhiều loại hoa trong vòng 1 tuần vào dịp Tết. Người ta đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

– Why was it held? (Tại sao nó được tổ chức?)

They do it to welcome the Tet Holiday.

Họ tổ chức để chào mừng dịp Tết.

– When was it held? (Nó được tổ chức khi nào?)

In Tet Holiday. Vào dịp Tết.

5. Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above (Viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà em tham gia. Sử dụng những ghi chú bên trên)

I used to attend the Tet Holiday Flower festival. It’s called Nguyen Hue Flower street Festival. It is held in Nguyen Hue Street in District 1, Ho Chi Minh City. It takes place every Tet Holiday for 1 week. It is celebrated by Ho Chi Minh City People’s Committee. They display and decorate the street with many kinds of flowers and lights. Many people come there to enjoy the beautiful flowers and take pictures.

Xem thêm: Cảnh Đẹp Quê Hương Đất Nước Việt Nam 3 Miền Đẹp Nhất, Top 10 Bài Văn Tả Cảnh Đẹp Đất Nước Hay Nhất

Tôi từng tham gia Lễ hội Hoa Tết. Nó được gọi là Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ. Nó được tổ chức ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Nó diễn ra vào mỗi dịp Tết trong vòng 1 tuần. Nó được ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Họ trưng bày và trang trí đường phố với nhiều loại hoa và đèn. Nhiều người đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Categories