Báo Cáo Tham Luận Phong Trào Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa

Sáng 29/01, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Đang xem: Báo cáo tham luận phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

*

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban Chỉ đạo trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được triển khai trong cả nước từ năm 2000. Đây là một phong trào lớn mang tính chất toàn dân, toàn diện và là một trong bốn nhóm giải pháp lớn được đề ra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại tỉnh Thái Nguyên, 20 năm qua, việc triển khai phong trào luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp và chủ động thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân. Phong trào đã tạo được một luồng sinh khí mới trong đời sống kinh tế – xã hội và đời sống văn hóa – tinh thần của Nhân dân. Qua đó, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã có hàng trăm nghìn gương điển hình tiên tiến, tập thể kiểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực đã được nhân rộng, tạo sức ảnh hưởng tích cực và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; phân tích những nguyên nhân, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào trong giai đoạn mới. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần dân chủ, thảo luận sôi nổi, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo tổng kết; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn tiếp theo…

*

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạotrao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo,sau 20 năm thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, từng bước thay đổi diện mạo đời sống vùng nông thôn và đô thị theo hướng tích cực; đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường trật tự an ninh; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, nơi làm việc và tại nơi cư trú; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; đóng góp tích cực vào nhịp độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, ổn định chính trị xã hội, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thêm phong phú và tốt đẹp hơn.

Phong trào TDĐKXDĐSVH có5 nội dunglà: “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; “Thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật”; “Xây dựng môi trường văn hóa”; “Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa”; “Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh”. Các nội dung của phong trào đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được hiệu quả cao: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chỉ còn 2,82%; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng tiết kiệm, trang trọng, lành mạnh; 100% xóm, tổ dân phố có hương ước, quy ước, trong đó gần 85% hương ước, quy ước đã được phê duyệt, qua đó phát huy hiệu quả vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Những mô hình về gia đình, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu xuất sắc được nhân rộng; tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng và cải tạo các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 100% huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông; 178/178 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa – Thể thao, nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng, trong đó có 108 Trung tâm Văn hóa – Thể thao đạt chuẩn theo quy định; trên 96% xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa. Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã phát huy công năng sử dụng, góp phần truyền tải đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các sinh hoạt cộng đồng khác, tỷ lệ thu hút Nhân dân tham gia bình quân đạt 45%.

Xem thêm: Đồ Gỗ Làng Nghề Hải Minh, Tôn Giáo Con Người Và Nghề Nghiệp

Cùng với việc thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH, 7 phong trào cơ bản đãđược triển khai đồng bộ, bao gồm: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Xóm, thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Học tập, lao động sáng tạo”; “Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” cũng đạt kết quả cao. Đặc biệt, phong trào trọng tâm xây dựng “Gia đình văn hóa” đã lan tỏa đến từng gia đình. Việc thực hiệu hiệu quả phong trào này cũng chính là cơ sở để triển khai các phong trào xây dựng làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã được triển khai đến 100% công đoàn các cơ sở, qua đó, các đơn vị đều xây dựng nề nếp làm việc trong cơ quan, phong cách làm việc của cán bộ, nhân viên văn minh, khoa học. Phong trào đã góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, các phong trào khác cũng đạt kết quả tích cực như: 30% dân số tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 23% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 100% trường học các cấp đảm bảo công tác giáo dục thể chất có chất lượng. 75,52% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 33,33% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

*

Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khencủa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnhđề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu cụ thể có 90% trở lên gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; trên 85% xóm, thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa; trên 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Xem thêm: Nhà Văn Hóa Quận 10 Đường Bà Hạt, Nhà Văn Hóa Phường 14

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về một số nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện phong trào…

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

Bài Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay
Bài Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Tính Nhân Sinh Của Văn Hóa Là Gì? Văn Hóa Là Gì
Tính Nhân Sinh Của Văn Hóa Là Gì? Văn Hóa Là Gì
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Tìm Hiểu 3 Cấp Độ Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Vinamilk Có Những Điểm Gì Đặc Biệt?
Tìm Hiểu 3 Cấp Độ Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Vinamilk Có Những Điểm Gì Đặc Biệt?
Trang Phục Truyền Thống Việt Nam Tiếng Anh Về Tà Áo Dài Việt Nam
Trang Phục Truyền Thống Việt Nam Tiếng Anh Về Tà Áo Dài Việt Nam
Tập Làm Văn Lớp 4 Tả Lễ Hội Đua Thuyền, Kể Về Ngày Hội Đua Thuyền Ở Quê Hương Em
Tập Làm Văn Lớp 4 Tả Lễ Hội Đua Thuyền, Kể Về Ngày Hội Đua Thuyền Ở Quê Hương Em
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021

Categories