Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng Bằng Tiếng Anh Online

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương hay Lễ hội Đền Hùng là một ngày lễ truyền thống của Việt Nam nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn một bài tiểu luận tiếng Anh về ngày 10/3 linh thiêng của đất nước, vừa giúp bạn bổ sung thêm khả năng ngoại ngữ, vừa tham khảo những thông tin hữu ích về ngày truyền thống của dân tộc.Bạn đang xem: Lễ hội đền hùng bằng tiếng anh

Bài tiểu luận tiếng Anh về ngày giỗ Tổ Hùng Vương

*

For many generations, in the spiritual life of the Vietnamese people, always towards a fulcrum of the spirit of culture – the festival of Hung Temple and Hung Kings Hung, held on 10 March lunar year . Hung Kings – the longest anniversary has become the great anniversary of the nation, bold in spirit of every Vietnamese people. Regardless of the sky, Vietnamese people remember the anniversary of the death, both towards the source of the source. This is the convergence of spiritual culture of the Vietnamese people.

Đang xem: Lễ hội đền hùng bằng tiếng anh

Từ nhiều thế hệ, trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, luôn hướng tới một điểm tựa về tinh thần văn hóa – lễ hội Đền Hùng và Hùng vua Hùng, được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Hung Kings – kỷ niệm lâu đời nhất đã trở thành kỷ niệm lớn của dân tộc, mang đậm tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Bất kể nơi phương trời nào, người dân Việt Nam nhớ ngày giỗ, cả hai đều hướng về nguồn. Đây là nơi hội tụ văn hóa tinh thần của người Việt Nam.

For thousands of years Hung Temple is a place to remember and honor the merits of Hung Kings, the symbol of the great national unity of Vietnam. Vietnamese people are fortunate to have the same group to turn to, sharing the same land area to remember, have a common temple for gratitude.Today, the festival is still held according to the culture of the nation. Not only to remember the ancestral wall, Hung King Temple Festival also aims to educate the patriotic tradition of “Drink water remember the source”, deeply grateful to the Hung Kings have built the country, resilience against foreign invaders.

Từ ngàn năm trước, chùa Hùng là nơi ghi nhớ và tôn vinh công đức của Hùng vương, biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam may mắn có cùng một nhóm để quay về, chia sẻ cùng một diện tích đất để nhớ, có một ngôi đền chung để tri ân. Ngày nay, lễ hội vẫn được tổ chức theo văn hóa của dân tộc. Không chỉ để nhớ về bức tường tổ tiên, Lễ hội Đền vua Hùng còn nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước “Uống nước nhớ nguồn”, vô cùng biết ơn Vua Hùng đã xây dựng đất nước, kiên cường chống giặc ngoại xâm.

The anniversary of Hung King Vuong celebrated on the tenth of March:

Whoever goes back and forth

Remember the anniversary of the Tenth of March

Ngày giỗ của Hùng là ngày hội của toàn dân, ngày mà tất cả trái tim ở nhiều nơi vẫn đập chung một nhịp, mọi ánh mắt đều nhìn về cùng một hướng: Đền Hùng.

Xem thêm: Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Mối Quan Hệ Như Thế Nào Đến Chiến Lược Kinh Doanh Quốc Tế

Lễ kỷ niệm Hùng vua Vương được tổ chức vào ngày mùng Mười tháng Ba:

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba

*

Hung Temple Festival is a traditional festival of the Vietnamese people. The mind of people about the festival is toward the ancestors, the source with respect and deep gratitude (Drinking water remember the source).

Lễ hội đền Hùng là một lễ hội truyền thống của người Việt Nam. Tâm trí của mọi người về lễ hội là hướng về tổ tiên, nguồn với sự tôn trọng và lòng biết ơn sâu sắc (Uống nước nhớ nguồn).

From ancient times, there are gifts, accompanying the ward with music bowls, fan flags, bowls, gauze cover and gong drums. In remote villages, they usually have to pick them up two to three days later. “In the past, worshiping was performed in March (lunar calendar) every year. Often when the children are away for a day, on March 11 (lunar calendar) … Until the Nguyen Dynasty established five times once a large congress (in the fifth and 10th decade of the decade), there is a family temple on the same day and local people worship on March 10 (lunar calendar). Therefore the anniversary of the death of the new year is March 10 (lunar year).

Từ thời xa xưa, có những món quà, đi kèm với phường với bát nhạc, cờ quạt, bát, vỏ gạc và trống chiêng. Ở những ngôi làng xa xôi, họ thường phải nhận chúng hai đến ba ngày sau đó. “Trước đây, việc thờ cúng được thực hiện vào tháng 3 (âm lịch) hàng năm. Thường thì khi trẻ em đi vắng một ngày, vào ngày 11 tháng 3 (âm lịch) … Cho đến khi nhà Nguyễn thành lập năm lần một lần đại hội (trong thập kỷ thứ năm và thứ mười của thập kỷ), có một ngôi đền gia đình vào cùng ngày và người dân địa phương thờ cúng vào ngày 10 tháng 3 (âm lịch). Do đó, ngày giỗ của năm mới là ngày 10 tháng 3 (năm âm lịch).

“Our family is Hung Temple, which is the ceremony of spirituality and humanity deep, the palanquins are painted with gold lacquer, sophisticated carving, was carried in the atmosphere is both dignified and fun. The participation of indigenous peoples, such as wrestling, leopard, throwing, human flag, archery, and crossbow. … and especially the oval night, singing teaser – two unique folk songs of the land Chau Phong.

“Gia đình chúng ta là Đền Hùng, là nghi lễ tâm linh và nhân loại sâu sắc, những chiếc kiệu được vẽ bằng sơn mài vàng, chạm khắc tinh xảo, được mang theo, không khí vừa trang nghiêm vừa vui nhộn. Sự tham gia của người dân bản địa, như đấu vật, báo, ném, cờ người, bắn cung, và nỏ. … và đặc biệt là đêm bầu dục, hát trêu ghẹo – hai bài hát dân gian độc đáo của đất Châu Phong.

Xem thêm: Sắc Mầu Văn Hóa Qua Trang Phục Của Văn Hóa Bắc Bộ Có Gì Hay Và Thú Vị?

Trên đây là bài tiểu luận tiếng Anh về ngày giỗ Tổ cho các bạn tham khảo. indembassyhavana.org Việt Nam chúc bạn có những ngày lễ tuyệt vời bên gia đình và bạn bè, nhưng đừng quên đến đền chùa để thể hiện sự tôn kính với các vị vua Hùng nhé.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Categories