Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Cơ Sở, Xây Dựng Đời Sống Văn Hoá Chọn Lọc

7 Tháng Năm, 202015 Tháng Mười, 2020 hienLeave a Comment on Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phường Hồng Hải, HAY

Đang xem: Luận văn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

1. Lý do chọn đề tài Xây dựng đời sống văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân. Đảng và Nhà nước ta đã sớm có đường lối, định hướng, chính sách phù hợp để phát triển văn hóa Việt Nam ngày càng phong phú đa dạng nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiệm vụ giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp luôn được đặt song song với nhiệm vụ tiếp thu, chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Nhận thức sâu sắc giá trị của văn hóa trong quá trình phát triển, Đại hội XII của Đảng đã xác định “tiến hành đồng bộ và gắn kết chặt chẽ ba lĩnh vực: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt cùng với việc xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội nhằm tạo nên sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước”. Trong đó, nội dung xây dựng văn hóa được xác định: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, một định hướng quan trọng để đất nước phát triển bền vững. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã khẳng định “làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người, hoàn thiện giá trị mới của con người Việt Nam, kế thừa các giá trị truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của loài người, tăng sức đề kháng chống văn hóa đồi trụy, độc hại.”. Điều này cho thấy vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức đối với các nhà quản lý văn hóa, phải làm sao vừa phải hội nhập vừa phải giữ được những nét riêng. Phường Hồng Hải là một trong những phường trung tâm của thành phố Hạ Long, nơi tập trung những thiết chế văn hóa, thể thao có quy mô lớn của thành phố, của tỉnh. Trong những năm qua việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nhận được9. 2 sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tích cực tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội.

Xem thêm: Rùa Rang Muối Đặc Sản Cà Mau, Cách Làm Rùa Rang Muối Đặc Sản Miền Sông Nước

Xem thêm: Làng Nghề May Thôn Thượng Hiệp Tam Hiệp Phúc Thọ Hà Nội, Hiệu Quả Nghề May Ở Xã Tam Hiệp

Do đó đã thu được những kết quả tích cực và ngày càng phát triển đa dạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được bảo tồn, phát huy; hệ thống các thiết chế văn hóa – thể thao dần được đầu tư hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân; các phong trào tập luyện thể dục thể thao được phát động, đặc biệt là các phong trào thể thao quần chúng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong các khu dân cư; nhiều cuộc vận động, phong trào do các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH vẫn còn nhiều điều bất cập. Việc đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao còn chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế; hệ thống thiết chế văn hóa, các công trình nghệ thuật, nhà luyện tập, nhà thi đấu, khu vui chơi giải trí tuy đã có những vẫn còn ít; công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao chưa nhiều. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao còn thiếu, chưa đủ mạnh, nhất là cán bộ cơ sở; nhận thức và ý thức xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị của một bộ phận nhân dân còn hạn chế… Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn trong quá trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tại địa phương hiện nay; với nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương, phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội nên tôi đã chọn đề tài “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn tốt nghiệp bậc cao học chuyên ngành10. 3 Quản lý văn hóa với mong muốn sẽ nghiên cứu thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa tại phường Hồng Hải, từ đó đề ra những giải pháp nhằm quản lý và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa ở phường Hồng Hải tốt hơn trong thời gian tới. 2. Lịch sử nghiên cứu Đến nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về công tác xây dựng đời sống văn hóa như: Tác phẩm Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa ở nước ta của Vụ Văn hóa quần chúng – Viện Văn hóa đã nhấn mạnh các quan điểm của Đảng và một số vấn đề thực tiễn về xây dựng đời sống văn hóa nước ta. Trong tác phẩm Lý luận và đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng , tác giả Trần Văn Bính đã nghiên cứu đường lối chính sách văn hóa của Đảng, Nhà nước, đồng thời khẳng định được vai trò quan trọng của văn hóa đối với đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, tác giả đã đưa ra những biện pháp nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc như Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã đề ra. Tác phẩm Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hóa ở nước ta hiện nay , tác giả Hoàng Vinh đã nhấn mạnh vai trò của việc tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở chính là bước đi ban đầu nhằm xây dựng nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đưa văn hóa thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Tác giả Nguyễn Khoa Điềm trong cuốn Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã khẳng định tính cấp thiết của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn

Categories