TÍNH CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO VĂN HÓA PHỤC HƯNG

Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Bài 11. Tây Âu thời kì trung đại

Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Bài 13. Việt Nam thời kì nguyên thủy

Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Chương III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Chương IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

PHẦN BA. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Chương I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX


dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 63, 64 để phân tích, đánh giá.

Bạn đang xem: Tính chất và ý nghĩa của phong trào văn hóa phục hưng

Lời giải chi tiết

* Phong trào văn hóa Phục Hưng mang tính chất của một phong trào tư sản. Biểu hiện:

- Lãnh đạo: do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo.

- Kẻ thù: chống giáo hội và chống chế độ phong kiến.

Xem thêm: Món Đặc Sản Huế Này, Bạn Chưa Đến Huế, Chưa Thử 16

- Mục tiêu:

+ Đổi mới về văn hoá và thủ tiêu sự kiểm soát của giáo hội đối với tư tưởng.

+ Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân.

+ Đề cao tinh thần dân tộc.

- Kết quả:

+ Phong trào văn hóa Phục Hưng đã lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến.